Events

มอบอุปกรณ์ความปลอดภัย จ.พิษณุโลก

    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โปรซีเคียวได้มอบอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กองทัพ ภาคที่3 จ.พิษณุโลก

ณ ห้องคชรัตน์ 1 บก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ จว.พ.ล

2016-07-06
เปิดอ่านแล้ว : 4274