Events

Policy Update สวนลุมไน้ท์ บาซ่าร์ รัชดาภิเษก

         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 บริษัท โปรซีเคียว จำกัด ได้จัดงานสัมมนา Policy Update โดยโปรซีเคียวทุกสาขาทั่วประเทศเข้าอบรมเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ  ช่วงบ่ายมีการบรรยาย Enhancing People Spirit ไขรหัสเพื่อจับใจคน โดย ดร.เอกก์ ภัทรธนกุล   ณ โรงแรมลุมไน้ท์ บาซ่าร์ รัชดาภิเษก

2016-09-15
เปิดอ่านแล้ว : 4423