Events

ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้งและบริษัทในเครือ การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

          เนื่องจากปัจจุบัน บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ ได้มีการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีจำนวนพนักงานมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานในระดับหัวหน้าให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำและสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ได้ และยังสามารถนำไปบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้บริหารที่สูงกว่า เพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น

          ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้มีการจัดสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ” ในวันที่ 6 -7 มิถุนายน 2558  ณ เดอะ โกลเด้นฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

2015-06-06
เปิดอ่านแล้ว : 273